Algemene voorwaarden

A. ALGEMEEN

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en op alle overeenkomsten aangegaan door: Verloop Interieur, Imkerweg 61, 1403RA Bussum, hierna te noemen opdrachtnemer.
2. Onder voorwaarden wordt verstaan deze algemene voorwaarden van opdrachtnemer.
3. Onder overeenkomst wordt verstaan de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Onder opdracht wordt tevens verstaan de aanneming van een werk. 
4. Door aanvaarding van de offerte van opdrachtnemer accepteert opdrachtgever de voorwaarden van opdrachtnemer. 
5. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.


B. TOEPASSELIJKHEID

1. Opdrachtnemer aanvaardt alleen de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgever als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.
2. Eventuele toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van opdrachtgever laten echter de toepasselijkheid van de voorwaarden van opdrachtnemer onverlet.
3. Algemene voorwaarden van opdrachtgever vinden alleen toepassing op de daarvoor bestemde opdracht.

C. OFFERTES EN PRIJZEN.

1. Alle offertes en aanbiedingen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, vrijblijvend en gelden voor een termijn van 14 dagen na dagtekening. Opdrachtnemer is slechts aan offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door opdrachtgever schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd.

2. Indien een opdracht op basis van nacalculatie wordt geoffreerd, dienen de geoffreerde prijzen slechts als richtprijs. De daadwerkelijk door opdrachtnemer gewerkte uren en gemaakte kosten zullen worden doorberekend.

3. Indien een opdracht uitblijft, behoudt Verloop interieur zich het recht voor de gemaakte offertekosten of een gedeelte daarvan in rekening te brengen in overleg met aanvrager naar gebruik en billijkheid.

4. De prijzen in de offertes zijn uitsluitend van toepassing op de daarbij aangegeven hoeveelheden en exclusief BTW.

5, Opdrachtnemer kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

6.Tussentijdse wijzigingen in de materiaalprijzen die ontstaan meer dan vier maanden na aangaan van de overeenkomst kunnen door opdrachtnemer worden doorberekend aan de opdrachtgever.

D. VERPLICHTINGEN VAN OPDRACHTNEMER
1.Opdrachtnemer verplicht zich het opgedragen werk naar de bepalingen van de wet en de overeenkomst uit te voeren. 

2.Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 

E. VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER
1. De opdrachtgever zorgt ervoor dat opdrachtnemer op tijd kan beschikken over:
a. De voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen enz.), een en ander op aanwijzing van opdrachtnemer;
b. het terrein en/of de ruimte waar het werk moet worden uitgevoerd;
c. voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen, materialen en werktuigen.
d. Elektriciteit en water.
2. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot een vergoeding van de in lid 1 genoemde zaken tenzij anders overeengekomen bij het aangaan van de overeenkomst.
3. Als de opdrachtgever zelf zorg draagt voor de levering van bepaalde materialen en/of de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk, is hij aansprakelijk wanneer dit niet of niet tijdig geschiedt.


F. EXTRA ONVOORZIENE KOSTEN
1. Opdrachtnemer is gerechtigd extra onvoorziene kosten, welke ontstaan door een niet aan de opdrachtnemer toe te rekenen oorzaak door te berekenen aan de opdrachtgever. 
2. Van onvoorziene kosten is sprake indien de kosten zijn ontstaan meer dan drie maanden na aangaan van de overeenkomst en die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet waren te voorzien. 
3. Opdrachtnemer is verplicht opdrachtgever onmiddellijk op de hoogte te stellen van de onvoorziene kosten. 

G. MEER- EN MINDERWERK
1. Het werk omvat alleen de op de offerte gespecificeerde werkzaamheden. De kosten van meerwerk komen geheel ten laste van de opdrachtgever. 
2. Meerwerk wordt afgerekend op basis van gewerkte uren en gebruikte materialen. 

3. De eventueel uit het meerwerk voortkomende werkzaamheden verlengen de termijn van oplevering. Hierover zullen opdrachtnemer en opdrachtgever overleg voeren.

H. OPSCHORTING EN INTREKKEN 
1. Indien de opdrachtgever de uitvoering tijdelijk opschort dan wel geheel intrekt op grond van een niet aan de opdrachtnemer toe te rekenen oorzaak, is opdrachtnemer gerechtigd tot vergoeding van zijn schade. 
2. Indien de opdrachtgever de opdracht intrekt, is hij verplicht de door opdrachtnemer al aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt tegen de kostprijs, inclusief lonen en sociale lasten, over te nemen. 
3. Opdrachtgever zal bij intrekking van de opdracht eveneens aan opdrachtnemer als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. 
4. Een partij die verplicht is het eerste te presteren, is bevoegd de nakoming van haar prestatie op te schorten als gegronde vrees bestaat dat de wederpartij haar verplichtingen niet, of niet tijdig zal nakomen.

I. KLAAGTERMIJN EN GARANTIE
1. Opdrachtnemer is verplicht goed en deugdelijk werk af te leveren dat voldoet aan de wettelijke eisen en de overeenkomst.
2. Opdrachtgever is verplicht meteen na de (op)levering van het werk deze grondig te inspecteren op gebreken. Deze inspectie dient te geschieden binnen acht dagen na oplevering.
3. Gebreken die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt dienen binnen acht dagen na oplevering schriftelijk en gespecificeerd te worden gemeld aan opdrachtnemer. 
4. Gebreken die bij grondig onderzoek niet waarneembaar waren moeten door de opdrachtgever binnen 8 dagen na het waarnemen van deze gebreken aan opdrachtnemer schriftelijk worden gemeld.
5. Opdrachtnemer dient in staat te worden gesteld gebreken te controleren. 
6. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor gebreken die het gevolg zijn van het niet, niet tijdig of niet volledig aan opdrachtnemer verstrekken van informatie welke de opdrachtgever verplicht is te verstrekken. 
7. Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door bouwstoffen, materialen of hulpmiddelen die door of namens hem ter beschikking zijn gesteld of voorgeschreven.
8. Indien de opdrachtgever wenst dat bepaalde materialen of onderdelen geleverd worden door met name genoemde fabrikanten of leveranciers zal opdrachtnemer niet gehouden zijn tot een verdergaande verantwoordelijkheid of langere garantietermijn dan de fabrikant of de leverancier van deze onderdelen of materialen bereid is tegenover opdrachtnemer te aanvaarden.

9. Een klacht ten aanzien van bepaalde werkzaamheden schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever ten aanzien van die werkzaamheden of andere werkzaamheden niet op.

J. AANSPRAKELIJKHEID

1.Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan, anders dan tengevolge van opzet of grove schuld door opdrachtgever te bewijzen. In geval aan aansprakelijkheid is opdrachtnemer nimmer gehouden een hoger bedrag aan schade te vergoeden dan het factuurbedrag (exclusief BTW) van de te verrichten werkzaamheden, of een evenredig deel daarvan. In geval opdrachtnemer voor de betreffende schade is verzekerd, is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de verzekeraar zal worden uitgekeerd krachtens de polissen.

2.Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

3.Adviezen worden door opdrachtnemer naar beste weten en te goeder trouw verstrekt, doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade, direct of indirect voortvloeiende uit de inhoud van de door haar gegeven adviezen.

4.Evenmin aanvaardt opdrachtnemer enige aansprakelijkheid voor fouten of onvolkomenheden ten gevolge van het aanleveren door opdrachtgever van niet correcte gegevens, evenals ten gevolge van het niet verwerken van gegevens welke niet uitdrukkelijk aan opdrachtnemer zijn verteld of ter hand gesteld.

5.Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor vervuilde grond, verborgen asbest en/of andere chemicaliën, hetzij bij het aannemen, uitvoeren of uitbesteden van werken.

6.Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien tegen het advies van opdrachtnemer in, opdrachtgever eist dat er toch bepaalde werkzaamheden doorgang moeten vinden.

7.Opdrachtnemer kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor de keuze van de opdrachtgever voor een niet aangepast materiaal en/of een niet aangepaste afwerking in het licht van een later gebruik of aanwending van het aangekochte materiaal. Indien de opdrachtgever beslist welk product en welke afwerking hij wenst kan opdrachtgever  nimmer opdrachtnemer aansprakelijk stellen indien het eindproduct niet het gewenste resultaat geeft. 

K. BETALING

1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum zonder aftrek of korting door middel van overmaking ten gunste van een door opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening.

2. Opdrachtnemer is gerechtigd indien de betaling van de factuur niet binnen de gestelde termijn is ontvangen, aan de opdrachtgever de wettelijke rente te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de factuur.
3. Na deugdelijk in gebreke stelling is opdrachtnemer gerechtigd alle kosten, buiten de hoofdsom en rente om, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt, te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.
4. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 150,–.

5. Elke betaling strekt steeds ter afdoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en eventueel gemaakte kosten om een verplichting van opdrachtgever te doen nakomen en in de tweede plaats van de oudste nog openstaande facturen.

5. De vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar wanneer opdrachtgever in verzuim is, of één van de partijen de overeenkomst heeft ontbonden.

L. ONTBINDING.

1. Blijft één van de partijen in gebreke nadat deze partij in gebreke is gesteld door de wederpartij, dan is deze laatste gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. 

2.Bij ontbinding door opdrachtgever heeft opdrachtnemer recht op vergoeding van de door hem aantoonbare geleden schade voortvloeiend uit zodanige ontbinding.

M. EIGENDOMSVOORBEHOUD
Opdrachtnemer behoudt zich de eigendom van geleverde zaken voor totdat opdrachtgever volledig aan zijn (betalings)verplichting heeft voldaan.

N. TOEPASSELIJK RECHT

1. Op alle overeenkomsten waarbij opdrachtnemer partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, 

2. De rechter in de vestigingsplaats van opdrachtnemer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft opdrachtnemer het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.